วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

001

002

14-03-2562

       วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้รับมอบหมายจากนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ทำหน้าที่...

Read more

13-03-2562

       วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการภาค 5 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งท...

Read more

12-03-2562

        วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 5 ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศ...

Read more

08-03-2562

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิร...

Read more

06-03-2562

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 5 ได้เป็นประธานในการประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้...

Read more

05-03-2562

  วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค” ...

Read more

26-02-2562

         วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ...

Read more

08-02-2562

           วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้ตรวจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระท...

Read more

08-02-2562

      วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้ตรวจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที...

Read more

06-02-2562

       วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้ตรวจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

SeeAll site2

003

  images 1  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5 new icon1

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

 images 1  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลากรภายนอกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันศุกร์, 4  มกราคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  หลักสูตรลูกเสือสำรอง 

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญ

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

images  หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

 

วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

                     1440137833 86506

images โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images 1  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" 

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

images สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

images 1  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

images 1 รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       จำนวนเงิน 27,800 บาท 

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 223,850 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 93,900 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 59,150 บาท 

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ)

1440137833 86506

 images 1 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

teeraged

surachad

udum

karun

นายชาญ

ชาญวฒ

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5
015924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
239
113
379
15106
1351
2087
15924

Your IP: 34.228.42.25
2019-03-19 22:48

ลองบช ชะอำ