คำรับรองการปฏิบัติราชการ

        images 1  คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5