เอกสารเผยแพร่
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา


ป 2561

                หนาปก ประชารฐ กลมพฒนา                                                        หนาปก ปฐมวย

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน                  รายงานการดำนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ : จังหวัดเพชรบุรี                  ศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

     

               หนาปก แกนนำ1                                                         หนาปกแกนนำเยาวชน                          

รายงาน ผลการประเมินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้                  รายงาน ผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้งอถิ่น/กลุ่ม                    ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้งอถิ่น/กลุ่ม
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5                 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

             หนาปกเวทประชาคม

รายงาน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม    
เพื่อการจัดทำรูแปบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง        
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา             
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561