ดาวโหลดเอกสาร

ลำดับที่

รายละเอียด

ไฟล์เอกสาร

1

แบบใบลาพักผ่อน

ดาวน์โหลด

2

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว

ดาวน์โหลด

3

แบบใบขอยกเลิกวันลา

ดาวน์โหลด

4

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ดาวน์โหลด