รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง


                           13072 17032714331473  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

                           13072 17032714331473  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดพนัง (มีระบบฟองอากาศ)
                                 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง 

                           13072 17032714331473  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ