ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง


                           13072 17032714331473  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

                           13072 17032714331473  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดพนัง (มีระบบฟองอากาศ)
                                 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง 

                           13072 17032714331473  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮจ 7864 กทม.

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ