รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค)

 S 19374111

     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค)โดยมี
นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 5 และ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ที่ปรึกษา ศธภ.5 เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 8  มิถุนายน 2561

 

 

 

 

       

 

 

 

ลองบช ชะอำ