รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

wane

      วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.  ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 5 เป็นผู้อ่านคำกล่าวรายงาน  ดร.ชวลิต โพธิ์นคร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล และ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน  ณ โรงแรม เมธาลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 15  มิถุนายน 2561

ลองบช ชะอำ