รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด

chuchai

     วันที่ 29  มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษา
ระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 5 เป็นผู้อ่าน
คำกล่าวรายงาน  และ นายบัญฑิตย์  ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน
ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 29  มิถุนายน 2561

ลองบช ชะอำ