รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองหญาปลอง 

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 5 นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ที่ปรึกษา และคณะข้าราชการจาก ศธภ.5 ได้ร่วมออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 4  กรกฎาคม 2561ลองบช ชะอำ