รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คัดเลือกสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

พพงษ

    วันที่ 10 กรกฎาคม  2561 เวลา 15.00  น. ร.ศ.ดร. ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาเป็นประธานเปิด การประชุมและคัดเลือกสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 5 เป็นผู้อ่านคำกล่าวรายงาน โดยมีทั้งหมด 8 หลักสูตร 4 สถาบัน  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ณ โรงแรมเรือนน้ำเย็นรีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 11  กรกฎาคม 2561ลองบช ชะอำ