รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เด็กปฐมวัย อนุบาล 1-3

ปฐมวย 

        วันที่ 19  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)  ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 5 เป็นผู้อ่านคำกล่าวรายงาน  โดยมีผู้บริหาร , ครู ,
และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม 100 คน  ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 19  กรกฎาคม 2561ลองบช ชะอำ