รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แผนบูรณาการด้านการศึกษาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน

          วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร ชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง  รองศึกษาธิการภาค 5 ให้ข้อเสนอแนะแนวการจัดทำแผนงานโครงการ แผนบูรณาการด้านการศึกษาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้มีการเชิญคณะอนุกรรมการ  ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาค 5) ของกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงแรมโคโค่วิว จ.สมุทรสงคราม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 31  สิงหาคม  2561ลองบช ชะอำ