รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ถอดบทเรยน

          วันที่ 7 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  เปิดการประชุมโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เป็นผู้อ่านคำกล่าวรายงาน  โดยมีผู้บริหาร , ครู , นักเรียน  มาร่วมการถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน  ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 7 กันยายน 2561ลองบช ชะอำ