รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการ กศน.บ้านลาด

กศน บานลาด 1

กศน บานลาด 2

กศน บานลาด 3

กศน บานลาด 4

            วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30  น. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมี กศน. อ.บ้านลาด เป็นจุดศูนย์กลาง ในการรับการตรวจเยี่ยม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ และได้เดินเยี่ยมชมผลงานศึกษา ณ กศน. อ.บ้านลาด

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

ลองบช ชะอำ