รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มยุทธศาสตร์


ป 2561

                   หนาปกแผนยทธศาสตร 62 65                                                 หนาปกรายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฎบตการ                   

        รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
       รายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4

                  แผนยทธศาสตรการศกษากลมจงหวด                                       img 190225110037 0001 

        รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

       รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ต่อกระบวนการทำงาน การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการศึกษาระดับภาค 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ