รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มยุทธศาสตร์


ป 2561

                   หนาปกแผนยทธศาสตร 62 65                                                 หนาปกรายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฎบตการ                   

        รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
       รายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 4