เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มยุทธศาสตร์


ป 2561

                   หนาปกแผนยทธศาสตร 62 65                                                 หนาปกรายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฎบตการ                   

        รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
       รายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4

                  แผนยทธศาสตรการศกษากลมจงหวด                                       img 190225110037 0001 

        รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

       รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ต่อกระบวนการทำงาน การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการศึกษาระดับภาค 5