รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


ป 2561

                หนาปก ตรจวจราชการ                                                        หนาปก ตรวจรอบ 2.pdf

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ           รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561                รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

    

 

 

     

ลองบช ชะอำ