เอกสารเผยแพร่
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


ป 2561

                หนาปก ตรจวจราชการ                                                        หนาปก ตรวจรอบ 2.pdf

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ           รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561                รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561