You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย กาอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ74 63 09 11 โครงการสงเสรมสนบสนนแนวทางการพ 11

วันที่ 9 กันยายน 2563 ายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม"โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการทางวินัยมีความ รู้ความเข้าใจรูปแบบการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานศึกษาจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวีด โดยมี นายบุญชู จันทร์วงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองนครศรีธรรมราช และ นายมานิตย์ คณะโตอดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ62 63 08 07 อบรมโครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธ113

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ได้มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 " ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอการสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่่ายการต่อต้านการทุจริต และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ ดังสโลแกนของโครงการที่ว่า"คุณธรรม จริยธรรม เป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ " มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลกรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รวม 30 คน นการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ขอกราบขอบพระคุณพระพุมธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี และผู้เกี่ยวข้องที่อนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม ที่พัก และคณะวิทยากรบรรยายธรรม ตลอดถึงบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาเครือข่าย ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ศธจ.นครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5
มอบหมาย นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ร่วมสังเกตการณ์การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาเครือข่าย
ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

       

        

 

 

งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รมต.ศธ.และคณะลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ50 63 07 11 ตอนรบรฐมนตร

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า 1 จาก 37

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com