You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ "การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16"

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ
เข้ารับชมการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
ในการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
"นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"
ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://sym16.onec.go.th

Lay Banner 585x333 pixel.6 02logo scaled

 

 

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณและข้อมูลสิ่งของพระราชทาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์
"วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณและข้อมูลสิ่งของพระราชทาน"
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 
คมอสงของพระราชทาน   วดทศนพระมหากรณาธคณ

ประชุมคณะทำงาน "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง"

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมคณะทำงาน
"การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง"
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันที่ 24 มิถุนายน 2564

203664186 538287360685245 6173128881470673336 n

 

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมศิวา 1 โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง

49 64ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน StandAlone

ฉ39 64 06 11 ประชมชแจงการดำเนนการศกษาฯ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

ฉ38 64 06 04 กจกรรมปลกตนไม วนตนไมประจำปของชาต พ.ศ. 2564

หน้า 1 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325