You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการฯตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. กลุ่มตรวจราชการ ฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมติดตาม นายธฤติ ประสานสอน
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการรับฟังผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และภาคีเครือข่าย
พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ร่วมให้ข้อมูลและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

การประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่2/2564

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม
การขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
fb icon 325x325

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ฉ13 64 02 09 ประชมเตรยมความพรอมรบการประเมน I

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564วลา 13.30 น. นายเจน แผลงเดชาผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 9 และที่ 10 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(Open Data Integrity & Transparency Assessment :OIT) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย กพร.สป.ได้คำหนดให้ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลตามตัวชี้วัด และได้กำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลครบทุกประเด็นแล้ว และจะมีการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของตัวชี้วัดก่อนรับการประเมินต่อไป

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ pdf.

รายงานการประชุม pdf.

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

อีเมล พิมพ์ PDF
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.
นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ
และเวลาเดียวกันนี้ บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
ได้เข้าร่วมประชุม ฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกาโดยสถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคาร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

 

CCI 000009

รายละเอียดตามเอกสาร

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 39

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com

fb icon 325x325