You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมล พิมพ์ PDF

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศแผนการจดซอจดจางเพอเผยแพรขนเวบไซต

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก รายงานผลฯพลเมองด63

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานงานศึกษาธิการภาค 5 กรณีศึกษา โครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก 11

โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ

อีเมล พิมพ์ PDF
alt
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น ๑
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ โรงเรียนศิริสาธิต
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนวัดสมหวัง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐ คน
โดย ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร
ให้การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย กาอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ74 63 09 11 โครงการสงเสรมสนบสนนแนวทางการพ 11

วันที่ 9 กันยายน 2563 ายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม"โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการทางวินัยมีความ รู้ความเข้าใจรูปแบบการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานศึกษาจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวีด โดยมี นายบุญชู จันทร์วงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองนครศรีธรรมราช และ นายมานิตย์ คณะโตอดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com