You are here: หน้าแรก

แบบกรอกข้อมูลเพื่อรับประเมิน การคัดเลือกสถานศึกษาในการดำเนินงาน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อีเมล พิมพ์ PDF

 rachobai

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ.5 รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางกุลชญา วัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
รปประเมนคำรบรอง ศธภ.5 61

ศธภ.5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565)

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี กรุงเทพฯ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ทิศทางศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะและ ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมบรรยายการนำนโยบายศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาศึกษาสู่การปฏิบัติ
รปประชมbigdata

ศธภ.5 ประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต (นายวันชัย พงษา) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต โดยนายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน สกสค. เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประเมิน
รปประเมน สกสค.ภเกต

ศธภ.5 ประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา (นายสมศักดิ์ เทพณรงค์) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน สกสค. เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประเมิน
รปประเมน สกสค.พงงา

หน้า 1 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com