You are here: หน้าแรก

ภาพรวมการประชุม กศจ.ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ภาพรวมการประชุม กศจ.ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

p3.1.1

p2.2.1

การประชุม กศจ.ในพื้นที่ เดือน ธันวาคม 2562

ศธภ.5ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานศึกษาของภาคและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สรนทรกลาวเปด

ประชมรวม

ศึกษาธิการภาค 5 ประชุมศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน"การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก"

นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (จังหวัดพิษณุโลก)รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินเนินงานการศึกษาของภาคและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องลินจง โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการาจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 หัวข้อการประชุมเป็นการกำหนดทิศทางและกรอบแนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาในภูมิภาค ต้อให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก โดยเน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโบายการจัดกาารโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาขณะนี้ ซึ่งนายสุรินทร์ ฯได้มอบนโยบายให้ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ศึกษาและดำเนินการในหัวข้อ"การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก"เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ศึกษาธิการภาค 5 เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
132 251162

ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)
ร่วมต้อนรับ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)
ข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)
และร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดย ดร.สันติ แสงระวีศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมให้การต้อนรับพร้อมประชุม
รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานณ ห้องประชุมอาคาร ๔ สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

qrcode
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม

การประชุม กศจ.สงขลา ครั้งที่ 8/2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

135 281162 13

ศธภ.5 ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเมืองนครฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
(26 สิงหาคม 2562) นายสุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จุดเน้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปทิศทางเดียวกัน
โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมฯ กว่า 200 คน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
134 261162

ข้อมูลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

รายชื่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในพื้นที่ ศธภ.5 .PDF.

หน้า 1 จาก 37

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com