You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณและข้อมูลสิ่งของพระราชทาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์
"วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณและข้อมูลสิ่งของพระราชทาน"
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 
คมอสงของพระราชทาน   วดทศนพระมหากรณาธคณ

ประชุมคณะทำงาน "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง"

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมคณะทำงาน
"การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง"
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันที่ 24 มิถุนายน 2564

203664186 538287360685245 6173128881470673336 n

 

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมศิวา 1 โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง

49 64ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน StandAlone

ฉ39 64 06 11 ประชมชแจงการดำเนนการศกษาฯ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

ฉ38 64 06 04 กจกรรมปลกตนไม วนตนไมประจำปของชาต พ.ศ. 2564

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 8

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 8

ฉ37 64 06 04 กจกรรมแหลงเลาเชาวนศกร ครงท 8 4 ม.ย. 64

หน้า 1 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325