You are here: การตรวจราชการ ปีงบฯ 56

การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2556

แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

ดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานผล การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เขตตรวจราชการที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

รายงานผล การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เขตตรวจราชการที่ 6

แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556

อีเมล พิมพ์ PDF


แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556 เขตตรวจราชการที่ 6

 

เครื่องมือการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คำชี้แจง

นโยบายที่ 1 การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

นโยบายที่ 2 การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและระดับสากล

นโยบายที่ 3 การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย

นโยบายที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายที่ 5 การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต (เน้นผู้สูงอายุ) /OTOP/ ภูมิปัญญาผู้สูงวัย

นโยบายที่ 6 การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายที่ 7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นโยบายที่ 8 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

นโยบายที่ 9 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นโยบายที่ 10 กองทุนตั้งตัวได้/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นโยบายที่ 11 การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน

นโยบายที่ 12 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  •    ความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น
  •    การเร่งรัดงบประมาณ

นโยบายที่ 13 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบายที่ 14 : การพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายที่ 15 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบายที่ 16 การติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  •     การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา
  •     การทะเลาะวิวาท
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325