เครื่องมือการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คำชี้แจง

นโยบายที่ 1 การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

นโยบายที่ 2 การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและระดับสากล

นโยบายที่ 3 การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย

นโยบายที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายที่ 5 การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต (เน้นผู้สูงอายุ) /OTOP/ ภูมิปัญญาผู้สูงวัย

นโยบายที่ 6 การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายที่ 7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นโยบายที่ 8 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

นโยบายที่ 9 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นโยบายที่ 10 กองทุนตั้งตัวได้/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นโยบายที่ 11 การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน

นโยบายที่ 12 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายที่ 13 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบายที่ 14 : การพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายที่ 15 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบายที่ 16 การติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน