You are here: การตรวจราชการ ปีงบฯ 58

การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF


 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขตตรวจราชการที่ 6

แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 58

อีเมล พิมพ์ PDF

 แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 58

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

อีเมล พิมพ์ PDF

 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตตรวจราชการที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

 
 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตตรวจราชการที่ 6 

แบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 แบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 Project and Progress Review icon new 2

หน้า 1 จาก 2

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325