การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 6

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

1. แบบสอบถามการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 6

2. สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 6

3. การเผยแพร่รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 6