ถวายพระพรวนแม65

You are here: กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มอำนวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         (1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

     
         (2) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

         (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค

       
         (4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานและการควบคุมภายใน

         (5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

       
         (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

         (7) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค

       
         (8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ

         (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325