ถวายพระพรวนแม65

You are here: กลุ่มตรวจราชการฯ
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         (1) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
         (2) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
         (3) วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
         (4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
         (5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
         (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325