You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ "การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16"

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ
เข้ารับชมการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
ในการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
"นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"
ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://sym16.onec.go.th

Lay Banner 585x333 pixel.6 02logo scaled

 

 

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณและข้อมูลสิ่งของพระราชทาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์
"วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณและข้อมูลสิ่งของพระราชทาน"
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 
คมอสงของพระราชทาน   วดทศนพระมหากรณาธคณ

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ผ่านการ
ประชุมระบบออนไลน์ (GoogleMeet)
ฉ30 64 05 06 ประชมพจารณาทน ม.ท.ศ. รนท 13 ปการศกษา 2564

ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกาโดยสถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
alt
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น ๑
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ โรงเรียนศิริสาธิต
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนวัดสมหวัง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐ คน
โดย ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร
ให้การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

หน้า 1 จาก 2

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325