ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
ในการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
S 30597122S 30597124S 30597126
S 30597125S 30597127
S 30597129S 30597128
โดยมี นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ (ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายวรวุฒิ ประสานพจน์ (ผอ.ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายวิชาญ มากอยู่ (รองผอ.โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
นายอธิศ ระแบบเลิศ (รองผอ.โรงเรียนโยธินบำรุง) นายจิระ โกไศยกานนท์ (ครูโรงเรียนจรัสพิชากร)
นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ (ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม)
นายธวัชชัย เยาว์นุ่น (ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5)
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุม