You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา งานวิจัย/เอกสารวิชาการ

งานวิจัย/เอกสารวิชาการ-กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สารสนเทศด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ศธภ.5

อีเมล พิมพ์ PDF

สารสนเทศด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ระดับภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

รายงานผลกรดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก TFE

 

 

 

qr TFE63    สแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดรายงาน ฯ 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ปก รายงานผลฯพลเมองด63

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานงานศึกษาธิการภาค 5 กรณีศึกษา โครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก 11

หน้า 1 จาก 4

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325