You are here: บทความ/งานวิจัย

งานวิจัย/เอกสารวิชาการ

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

PlanAouthai 66 70แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ.2566-2570

สารสนเทศด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ศธภ.5

อีเมล พิมพ์ PDF

สารสนเทศด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ระดับภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

รายงานผลโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกาาธิการภาค 5

อีเมล พิมพ์ PDF

ปกรายงานผลฯ จดตงศนยฯ สงขลา
รายงานผลโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ของสำนักงานศึกาาธิการภาค 5

รายงานผลการประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จังหวัดสงขลา" ด้วย CIPP Model

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก CIPP Model
รายงานผลการประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จังหวัดสงขลา" ด้วย CIPP Model

หน้า 1 จาก 15

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325