You are here: บทความ/งานวิจัย

งานวิจัย/เอกสารวิชาการ

แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ปกหนา
แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก รายงานผลฯพลเมองด63

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานงานศึกษาธิการภาค 5 กรณีศึกษา โครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก 11

แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน)

อีเมล พิมพ์ PDF

1.ปกหนา
แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน)

หน้า 1 จาก 13

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com