ถวายพระพรวนแม65

You are here: กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) สนับสนุน ประสานและพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ

(2) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

(3) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางการวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

(4) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325