กระบวนการหลัก 59

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

 

 

กระบวนการที่ 1 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

กระบวนการที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร

กระบวนการที่ 3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

กระบวนการที่ 4 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

กระบวนการที่ 5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

กระบวนการที่ 6 เฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่

กระบวนการที่ 7 จัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่

กระบวนการที่ 8 จัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่

กระบวนการที่ 9 ฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

กระบวนการที่ 10 จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325