You are here: กลุ่มบริหารงานบุคคล การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของ ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของ ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ฉ49 63 07 09 โครงการ ITA ศธภ.5 ป63

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชษฐ์ฐา ชเลิศเพ็ชร์ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรและร่วมฝึกปฏิบัติการปลูกพืชตมหลักเศรษฐกิจพอเพียง " ITA ปันสุข ศธภ.5 " ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ตำบลนาพรุ)

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325