You are here: ข้อมูลสนับสนุนงานตรวจฯ

ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

1. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

 2. ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ

3. คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการและนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

4. แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

5. กำหนดการตรวจราชการ

6. เครื่องมือการตรวจราชการ

7. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการ

 8. คู่มือสนับสนุนการตรวจและติดตาม

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325