ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ

พิมพ์

1. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

 2. ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ

3. คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการและนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

4. แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

5. กำหนดการตรวจราชการ

6. เครื่องมือการตรวจราชการ

7. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการ

 8. คู่มือสนับสนุนการตรวจและติดตาม