You are here: มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

1. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
3. กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
4. กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
5. กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
6. กระบวนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤต และ รายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่
7. กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่
8. กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่
9. กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
10. กระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325