You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 
    รปบคลากร ศธภ.5 210328 24
นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์
นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายศิวะนนท์ พรหมมาศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 รปบคลากร ศธภ.5 210328 19
นางสาววรณัน เนาวศิริกุล
นักจัดกาเงินและบัญชีชำนาญการ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 22
นายวิธวินท์วิชญ์ เนาวนนท์ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ว่าง- 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นายวิรัช จิตจันทร์
ลูกจ้างประจำ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 25

นางสาวเอมมิกา นารีพล
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว 

รปบคลากร ศธภ.5 210328 23
นายศิริวัฒน์ ปฐมวัฒนพงศ์
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

รปบคลากร ศธภ.5 210328 21
นายวัชระ ดวงทิพย์
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว 

รปบคลากร ศธภ.5 210328 5
นางสาวจารุณี ภู่สาย

พนักงานทำความสะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325