บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

พิมพ์
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

รปบคลากร ศธภ.5 210328 10
นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 รปบคลากร ศธภ.5 210328 13

นางสาวนิติมา มูสิเกิด
นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

         
 
-

นิติกรชำนาญการ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 4
นางเกิดศิริ ลาภภิสิทธิกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ