ถวายพระพรวนแม65

You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

วิสัยทัศน์


สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเชิงพื้นที่และแนวทางการพัฒนาประเทศ


พันธกิจ


1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเชิงพื้นที่
   และแนวทางการพัฒนาประเทศ
2) ส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

 


ค่านิยมองค์กรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 


"ONE TEAM"

O = Organizing
การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

N = Network and Communication
การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

E = Efficiency
การปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

T = Teamwork
การทำงานเป็นทีม

E = Equality of Work
ความเสมอภาคในการทำงาน

A = Accountability
ความรับผิดชอบ

M = Morality and Integrity
การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325