ถวายพระพรวนแม65

You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 2. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ลว. 3 เมษายน 2560)

ประกาศและคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ลงนาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
 3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 389/2559เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
 4. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค (ลว 29 มีนาคม 2559)
 6. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด (ลว 25 มีนาคม 2559)
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
 8. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด(ลว 25 มีนาคม 2559)
 9. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.569/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ลว 11 เมษายน 2559)
 10. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 670/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ (ลว 1 เมษายน 2559)
 11. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน (ลว 12 เมษายน 2559)
 12. ประกาศคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา (ลว 2 มีนาคม 2560)
 13. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1409/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน(ลว 5 ก.ค.2560)
 14. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 2561/2560 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน (ลว 13 พ.ย.2560)
 15. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 847/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน (ลว 17 เม.ย. 2560)
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325