พิมพ์

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 
(กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด)

1. กำหนดการการพัฒนา

2.หลักสูตร

3. รายชื่อข้าราชการครูที่ขอเข้ารับการพัฒนา
   รุ่นที่ 1-4 
 รุ่นที่ 5-7
 รุ่นที่ 8-11

4. สิ่งที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องทราบและปฏิบัติ

5. ตารางการพัฒนาข้าราชการครู

6. แบบตอบรับการเข้ารับการพัฒนา

7. คู่มือการพัฒนาครูตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ