ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกาโดยสถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่