You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ผ่านการ
ประชุมระบบออนไลน์ (GoogleMeet)
ฉ30 64 05 06 ประชมพจารณาทน ม.ท.ศ. รนท 13 ปการศกษา 2564

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325