You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 4

ฉ31 64 05 07 กจกรรมแหลงเลาเชาวนศกร 7 พ.ค. 64

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ผ่านการ
ประชุมระบบออนไลน์ (GoogleMeet)
ฉ30 64 05 06 ประชมพจารณาทน ม.ท.ศ. รนท 13 ปการศกษา 2564

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 3

ฉ29 64 04 30 กจกรรมแหลงเลาเชาวนศกร 30 เม.ย. 64

การประชุม กศจ.สงขลา ครั้งที่ 4/2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุม กศจ.สงขลา ครั้งที่ 4/2564

ฉ28 64 04 09 ประชมคณะกรรมการศกษาธการจงหวดในพนท จ.สงขลา ครงท 4 64

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
นายสิวะนนท์ พรหมมาศ นักวิชาการพัสดุชำนาญการและนางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564
ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ฯ
พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีและกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

เข้ารับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF


ฉ26 64 03 30 รมต.มอบนโยบายการจดการศกษา

หน้า 3 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325