You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของ ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ49 63 07 09 โครงการ ITA ศธภ.5 ป63

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชษฐ์ฐา ชเลิศเพ็ชร์ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรและร่วมฝึกปฏิบัติการปลูกพืชตมหลักเศรษฐกิจพอเพียง " ITA ปันสุข ศธภ.5 " ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ตำบลนาพรุ)

จัดทำแนวทางการดำเนินงาน TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน

โครงการ TFE (Teams For Ecucation)  ในรูปแบบ TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมพิจารณา

การดำเนินงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ ON-SITE ON-AIR ON-LINE ในพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 
 
 

ประชาสัมพันธ์การประชุม กศจ.ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

อีเมล พิมพ์ PDF

Scan 0026 .1Scan 0027.2

ภาพประชาสัมพันธ์การประชุม กศจ.ในพื้นที่ ศธภ.5

ศึกษาธิการภาค 5 เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
132 251162

ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)
ร่วมต้อนรับ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)
ข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)
และร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดย ดร.สันติ แสงระวีศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมให้การต้อนรับพร้อมประชุม
รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานณ ห้องประชุมอาคาร ๔ สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

qrcode
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม

ศธภ.5 ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเมืองนครฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
(26 สิงหาคม 2562) นายสุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จุดเน้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปทิศทางเดียวกัน
โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมฯ กว่า 200 คน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
134 261162

หน้า 3 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com