You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุม กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 4/2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุม กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 4/2564

ฉ25 64 03 25 ประชมคณะกรรมการศกษาธการจงหวดในพนท จ.ชมพร ครงท 4 64

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
มอบหมายให้ นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

การขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฯ ปีการศึกษา 1/2563

อีเมล พิมพ์ PDF
นายธฤติ ประสานสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
มอบหมายให้นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่อง 23 จังหวัดชายทะเล
ปีการศึกษา 1/2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(ศธจ.นครศรีธรรมราช ศธจ.สุราษฎร์ธานี และ ศธจ.ชุมพร) เมื่อระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2564
121505121504
121506121509
pointวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายพันเทพ สุวรรณขันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ
pointวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
(สังกัด สพม.) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สังกัด สอศ.)
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
121519121522121521
121507121508
สำหรับคณะติดตาม ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
ในการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
S 30597122S 30597124S 30597126
S 30597125S 30597127
S 30597129S 30597128
โดยมี นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ (ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายวรวุฒิ ประสานพจน์ (ผอ.ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายวิชาญ มากอยู่ (รองผอ.โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
นายอธิศ ระแบบเลิศ (รองผอ.โรงเรียนโยธินบำรุง) นายจิระ โกไศยกานนท์ (ครูโรงเรียนจรัสพิชากร)
นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ (ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม)
นายธวัชชัย เยาว์นุ่น (ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5)
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุม

การประชุม กศจ. ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุม กศจ. 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

ฉ23 64 03 17 ประชมคณะกรรมการศกษาธการจงหวดใ

นายธฤติ ประสานสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

หน้า 4 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325