You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

อีเมล พิมพ์ PDF

page            นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 11 จังหวัด (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ สตูล) เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน แนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษา(Demand และ Supply) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา และแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิจัยในการรวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัด และจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคใต้ เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

ผู้ตรวจราชการฯลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้
นางกุลชญา วัฒนกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ร่วมติดตาม นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ในการประชุมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ของหน่วยรับตรวจในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

2572019 ๑๙๐๗๒๕ 0003

          2572019 ๑๙๐๗๒๕ 0014  2572019 ๑๙๐๗๒๕ 0007  2572019 ๑๙๐๗๒๕ 0009

 

อ่านเพิ่มเติม...

ยอดผู้สมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (18-24 ก.ค. 62)

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

update สรุปยอดวันที่18-24 ก.ค. 62


patitin24 ก.ค.62update
patitin 23 ก.ค.62
patitin 22 ก.ค. 62
patitin 21 ก.ค. 62
patitin20 ก.ค. 62
patitin19 ก.ค. 62
patitin18 ก.ค.62

ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ประจำปี 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

pngtree pink cartoon arrow image 1344865ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ.5 รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางกุลชญา วัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
รปประเมนคำรบรอง ศธภ.5 61

หน้า 5 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com