You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565)

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี กรุงเทพฯ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ทิศทางศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะและ ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมบรรยายการนำนโยบายศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาศึกษาสู่การปฏิบัติ
รปประชมbigdata

ศธภ.5 ประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต (นายวันชัย พงษา) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต โดยนายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน สกสค. เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประเมิน
รปประเมน สกสค.ภเกต

ศธภ.5 ประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา (นายสมศักดิ์ เทพณรงค์) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน สกสค. เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประเมิน
รปประเมน สกสค.พงงา

ศธภ.5 รวมใจลดการใช้พลาสติก

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “ศธ. จิตอาสา รณรงค์ลดการใช้พลาสติก” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการลดปัญหาการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  โดยการงดใช้โฟมบรรจุอาหาร งดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
รปลดการใชพลาสตก

ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด”

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 222 คน และเปิดงาน "เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด" พร้อมประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารวัฒนานุสรณ์ 96 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
รปเปดงานบานชะอวด

ศธภ.5 ประชุมกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รอบที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ และการส่งเสริมการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีนายพรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมพร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการอื่นๆ

รปประชมตวชวดศกษาธการจงหวด

หน้า 6 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com