You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของ ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ49 63 07 09 โครงการ ITA ศธภ.5 ป63

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชษฐ์ฐา ชเลิศเพ็ชร์ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรและร่วมฝึกปฏิบัติการปลูกพืชตมหลักเศรษฐกิจพอเพียง " ITA ปันสุข ศธภ.5 " ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ตำบลนาพรุ)

จัดทำแนวทางการดำเนินงาน TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน

โครงการ TFE (Teams For Ecucation)  ในรูปแบบ TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมพิจารณา

การดำเนินงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ ON-SITE ON-AIR ON-LINE ในพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 
 
 

ประชาสัมพันธ์การประชุม กศจ.ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

อีเมล พิมพ์ PDF

Scan 0026 .1Scan 0027.2

ภาพประชาสัมพันธ์การประชุม กศจ.ในพื้นที่ ศธภ.5

หน้า 7 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325