You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 5/2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 5/2562 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการขับเคลื่อนตามนโยบาย 3 จุดเน้น คือ การเชื่อมโยง การบูรณาการ และการมีส่วนร่วม
รปประชมบคลากร110362

 

ศธภ.6 จัดประชุมกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ดำเนินการประชุมกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  ณ ห้องประชุมลินจง โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน และนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นเลขานุการการประชุม
รปประชมทนมทส

ศธภ.6 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หนานมดแดง จังหวัดพัทลุง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย การฝึกปฏิบัติการประเมินผลโครงการ การเขียนรายงานโครงการและวิจัย เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผลของหน่วยงาน
รปอบรมวจย

ศธภ.6 ร่วมพิธีเปิดการประชุมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดพัฒนาที่ 5 (สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง) ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และจุดพัฒนาที่ 6 (ชุมพร-ตรัง-กระบี่-ระนอง-ภูเก็ต-พังงา) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดภาคใต้
ประชมผบรหารสราษฎรธาน

 

ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดงานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)ฯ และ มอบโล่รางวัลชนะเลิศ แก่สถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

รร.สวนกหลาบ1
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) มหัศจรรย์สวนนคร “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา” ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร นักเรียน โครงการสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการ และเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน และป้ายอัตลักษณ์ชุมชน โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจของโรงเรียนและชุมชนต่อไป

รับสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกรุ่นที่ 11

อีเมล พิมพ์ PDF
วัดไตรวิทยาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก รุ่่นที่ 11 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562

หน้า 8 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com